Vortex tiến hành IDO trên DuckStarter — Dự án đầu tiên trên DuckDAO

Một vài thông tin về vòng gọi vốn của dự án

Chi tiết IDO Vortex

 • Ngày IDO: 28/2/2021
 • Giá mỗi token: $0.04
 • IDO Allocation: 2.5%
 • Số lượng token: 2,500,000
 • Token Raise: $100,000
 • Initial Market Cap: $324,250
 • Tiền tệ sử dụng cho IDO: USDC

Tham gia Whitelist

 • Follow Twitter dự án.
 • Retweet bài pin trên Twitter dự án cùng với hashtag $VTX và @dao_duck, lý do bạn muốn tham gia IDO và tag ít nhất 2 người.
 • Tham gia Vortex DeFi Telegram Community & Announcement Channel.
 • Điền vào form Whitelist.

Yêu cầu để tham gia IDO

 • Stake Token DLP Duck trước IDO để tham gia theo từng cấp độ (nêu bên dưới).
 • Không có yêu cầu phải Stake trong bao lâu DLP Duck Tokens. Do đó, cộng đồng có thể mua ngay trước IDO.
 • Stake DLP Duck mang đến cho mọi người cơ hội mua thêm VTX.
 • Cấp độ 0 sẽ có 40% Allocation.
 • Các cấp độ còn lại sẽ có 60% Allocation

--

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Review Invest

Review Invest

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

More from Medium

Can France Transform her Demons?

Collector’s Dilemma

Humanity is Held Captive by Technology