Vortex tiến hành IDO trên DuckStarter — Dự án đầu tiên trên DuckDAO

Một vài thông tin về vòng gọi vốn của dự án

Private Sale nhận được $897,000 đến từ các nhà đầu tư quen thuộc như: DuckDao, X21 Digital, Moonrock Capital, Magnus Capital, Pluto Digital Assets PLC (Pluto), Faculty Capital, A195 Capital, Skynet Trading Ltd (STL) và Vendetta Capital.

Chi tiết IDO Vortex

Vortex sẽ tiến hành IDO VTX (token của dự án) vào ngày 28/2/2021 với số lượng 2,500,000 VTX.

 • Ngày IDO: 28/2/2021
 • Giá mỗi token: $0.04
 • IDO Allocation: 2.5%
 • Số lượng token: 2,500,000
 • Token Raise: $100,000
 • Initial Market Cap: $324,250
 • Tiền tệ sử dụng cho IDO: USDC

Tham gia Whitelist

Whitelist được mở từ bây giờ cho đến 17/2/2020

 • Follow Twitter dự án.
 • Retweet bài pin trên Twitter dự án cùng với hashtag $VTX và @dao_duck, lý do bạn muốn tham gia IDO và tag ít nhất 2 người.
 • Tham gia Vortex DeFi Telegram Community & Announcement Channel.
 • Điền vào form Whitelist.

Yêu cầu để tham gia IDO

 • Stake Token DLP Duck trước IDO để tham gia theo từng cấp độ (nêu bên dưới).
 • Không có yêu cầu phải Stake trong bao lâu DLP Duck Tokens. Do đó, cộng đồng có thể mua ngay trước IDO.
 • Stake DLP Duck mang đến cho mọi người cơ hội mua thêm VTX.
 • Cấp độ 0 sẽ có 40% Allocation.
 • Các cấp độ còn lại sẽ có 60% Allocation

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Review Invest

Review Invest

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0