Review ICM Becker và cách sở hữu ICMB

ICMBecker là gì?

ICMBecker là gì?

Đội ngũ phát triển dự án ICM BECKER

 • Mr. Jonas Richter: Quản lý dự án
 • Mrs.Laura Meyer: Giám đốc tài chính
 • Mr. Paul Busch: Nhà phân tích dữ liệu
 • Mr. Felix Hofmann: Trưởng bộ phân phát triển Blockchain

ICM Becker (ICM) là gì?

 • Mã Token :ICMB
 • Tên: ICMBECKER
 • Tổng cung tối đa: 300.000.000 ICMB
 • Tổng nguồn cung ban đầu: 135.000.000 ICMB (ICO)
 • Mã thông báo thưởng: 75.000.000 ICMB (Tích lũy tiền thưởng)
 • Cố vấn và đối tác: 30.000.000 ICMB bị khóa trong 2 năm
 • Giới hạn cung cấp cuối cùng: 60.000.000 ICMB của Nhà phát triển sẽ được phân bổ một số tiền như nhau trong 10 năm
 • Nắp mềm: $ 15,606,000
 • Mũ cứng: $ 39.015.000
 • Các cách an toàn để mua mã thông báo: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)
 • Phát xạ có thể điều chỉnh: Tất cả các mã thông báo chưa bán và chưa được phân bổ sẽ bị phá hủy và việc phát hành bổ sung đối với các mã thông báo sẽ không thể thực hiện được

Các đợt bán ICO ICMB

--

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Review Invest

Review Invest

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

More from Medium

INTERVIEW #1 : Meet the founders of dStocks.io — Matthias Nagele & Mirko Riedel

“champagne problems” versus “Whiskey Glasses” — gendering down to our spirits?

SkyWeaver, a Leading Card Trading Game: Incentivizing the Community with Progressive Ethos and Card…

TECTONE 23 DECENTRALIZED SMARTPHONE DEVELOPED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY.