Review dự án TronCash — SmartContract Decentralized

 • Hợp đồng thông minh TRON CASH đã được thiết kế để cung cấp cho mọi người quỹ hỗ TRON CASH là một dự án dựa trên cộng đồng, 100% phi tập trung, giao dịch P2P thông qua hợp đồng thông minh.
 • Khi nhận được 300%, bạn phải tái đầu tư để tiếp tục kiếm / nhận lãi từ bất kỳ cách nào trong 4 cách.
 • Vốn tối thiểu là 100 TRX, mở cho tất cả người tham gia, không hạn chế.
 • Không cần phải giới thiệu để nhận lãi, 1% trả hàng ngày cho tất cả các thành viên, 100% thụ động. DeFi, hoàn toàn dựa trên công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh TRON.

Chính sách đầu tư

 • Chấp nhận đầu tư: TRX
 • Lợi nhuận: 1%/ngày
 • Maxout: 300%
 • Min đầu tư: 100 TRX
 • Max đầu tư: Không giới hạn
 • Bonus: 100 TronCash

Chính sách hoa hồng

Hoa hồng trực tiếp

 • Nhận được khi F1 đầu tư và tái đầu tư.
 • 10% hoa hồng F1 (VD F1 đầu tư 1000TRX, lập tự nhận được 100TRX)

Hoa hồng trên thu nhập

--

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Review Invest

Review Invest

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

More from Medium

On Tom Roston’s The Writer’s Crusade

Beginning Alone

The Eat, Pray Love journey

What Is Naturopathy