Hướng dẫn kiếm tiền với VNDC không cần bỏ vốn

Ảnh CTHĐQT và CEO tại chương trinh khởi nghiệp của VCCI
 • Fullname: Họ và tên
 • Emai or Phone number: Địa chỉ email hoạc số điện thoại (Khuyên dùng email để đăng ký tài khoản)
 • Password: Mật khẩu đăng nhập
 • Sau đó, nhấn CREATE để đăng ký
 • Nhấn CREATE xong, sẽ nhận được thông báo cần kích hoạt tài khoản
 • Truy cập vào email (Hộp thư đến hoặc Spam) để kích hoạt tài khoản
 • Kích hoạt tài khoản thành công, VNDC gửi Username đăng nhập (Sứ dụng email để đăng nhập hoặc USername).

Xác minh danh tính (KYC)

Upload thông tin
 • Nếu sử dụng hộ chiếu để xác minh, vui lòng chọn Hộ chiếu ở ô số (1)
 • Mục Tên: Gõ đúng theo tên in trên CMND/Hộ chiếu được chụp
 • Ngày sinh: Để thay đổi năm sinh, nhấn vào số năm (2) và chọn năm sinh mong muốn. Quét sang trái/phải để chuyển tháng sinh
 • Chụp sắc nét, chính diện, không bị lóa, rõ nét tất cả các thông tin
 • Nhấn “Chấp nhận” nếu có thông báo yêu cầu Quyền sử dụng máy ảnh và Quyền ghi âm
Chụp ảnh khuôn mặt
Xác thực OTP

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Review Invest

Review Invest

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0