Hướng dẫn đăng ký tài khoản WorldOption.io

  • Referral ID: Là ID người giới thiệu. ID giới thiệu: Admin
  • Username: Tên đăng nhập tài khoản
  • Password: Mật khẩu đăng nhập
  • Password confirm: Nhập lại mật khẩu đăng nhập
  • Email: Địa chỉ email
  • Country: Quốc gia — Chọn Vietnam
  • Mobile No: Số điện thoại
  • Check vào “I’m not a robot”
  • Cuối cùng nhấn Register để bắt đầu đăng ký
Điền thông tin cá nhân
Kích hoạt tài khoản email

--

--

--

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Review Invest

Review Invest

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

More from Medium

The Struggle

Modernity of the Seven Deadly Sins