Hiện nay Farm là một hình thức được nhiều người đầu tư trong DeFi quan tâm.

Vừa qua, UBU Finance đã cho phép thành viên toàn cầu Farm UBU với APY cực kỳ hấp dẫn.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia Farm UBU chi tiết từ A-Z trên Metamask.

Cách bước chuẩn bị

Các link cần sử dụng:

Những cập nhật mới nhật mình sẽ update trên website: https://reviewinvest.com/huong-dan-cach-farm-ubu/

Ngoài ra, bạn có thể tham gia nhóm:

Review Invest

Review Invest: Trang đánh giá phân tích đầu tư 4.0

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store